Polske Myndigheder

Ministerier

Statsministeriet
Prezes Rady Ministrów

Udenrigsministeriet
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Undervisningsministeriet
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finansministeriet
Ministerstwo Finansów

Økonomiministeriet
Ministerstwo Gospodarki

Kulturministeriet
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kommunikationsministeriet
Ministerstwo Lacznosci

Forsvarsministeriet
Ministerstwo Obrony Narodowej

Arbejds- og Socialministeriet
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej

Landbrugsministeriet
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministeriet for Statsejendom
Ministerstwo Skarbu Pañstwa

Justitsministeriet
Ministerstwo Sprawiedliwosci 

Indenrigsministeriet
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji

Miljøministeriet
Ministerstwo Srodowiska

Transport- og Søfartsministeriet
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

Sundhedsministeriet
Ministerstwo Zdrowia

Komitéer på ministerielt
niveau:

Forskningskomitéen
Komitet Badañ Naukowych

Komitéen for Europæisk Integration
Komitet Integracji Europejskiej

Amter

DET NEDRESCHLESISKE AMT
Województwo Dolnoslaskie
Statsamt:
Dolnoslaski Urzad Wojewódzki we Wroclawiu
Amtskommune:
Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego

DET KUJAVISK-POMMERSKE AMT
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Statsamt:
Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewódzki w Bydgoszczy*
Amtskommune:
Samorzad Województwa Kujawsko-Pomorskiego

LUBLIN AMT

Województwo Lubelskie
Statsamt:
Lubelski Urzad Wojewódzki
Amtskommune:
Samorzad Województwa Lubelskiego

LUBUSKIE AMT
Województwo Lubuskie
Statsamt:
Lubuski Urzad Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Amtskommune:
Województwo Lubuskie

LÓDZ AMT
Województwo Lódzkie
Statsamt:
Lódzki Urzad Wojewódzki
Amtskommune:
Województwo Lódzkie

DET LILLEPOLSKE AMT
Województwo Malopolskie
Statsamt:
Malopolski Urzad Wojewódzki w Krakowie
Amtskommune:Województwo Malopolskie

DET MASOVISKE AMT
Województwo Mazowieckie
Statsamt:
Portal Regionalny Mazowsze
Amtskommune:
Samorzad Województwa Mazowieckiego

OPOLE AMT
Województwo Opolskie
Statsamt:
Opolski Urzad Wojewódzki
Amtskommune:Samorzad Województwa Opolskiego

KARPATEREGNENS AMT
Wojewodztwo Podkarpackie
Statsamt:
Podkarpacki Urzad Wojewódzki w Rzeszowie
Amtskommune:Województwo Podkarpackie

PODLASKIE AMT
Województwo Podlaskie
Statsamt:
Województwo Podlaskie
Amtskommune:
Województwo Podlaskie

DET POMMERSKE AMT
Województwo Pomorskie
Statsamt:
Pomorski Urzad Wojewódzki w Gdansku
Amtskommune:Województwo Pomorskie

DET SCHLESISKE AMT
Województwo Slaskie
Statsamt:
Województwo Slaskie
Amtskommune:Województwo Slaskie

HELLIGKORS AMT
Województwo Swietokrzyskie
Statsamt:
Województwo Swietokrzyskie
Amtskommune:Sejmik Województwa Swietokrzyskiego

DET WARMISK-MASURISKE AMT
Województwo Warminsko-Mazurskie
Statsamt:
Warminsko-Mazurski Urzad Wojewódzki w Olsztynie
Amtskommune:Urzad Marszalkowski Województwa Warminsko-Mazurskiego

DET STORPOLSKE AMT
Województwo Wielkopolskie
Statsamt:
Wielkopolski Urzad Wojewódzki w Poznaniu
Amtskommune:
Informator Sejmiku i Urzedu Marszalkowskiego Województwa Wielkopolskiego

DET VESTPOMMERSKE AMT
Województwo Zachodniopomorskie
Statsamt:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Amtskommune:
Województwo Zachodniopomorskie

Kommuner

Internetowy serwis samorzadowy “Ratusz.pl”
(Internetservice for det kommunale selvstyre
“Rådhuset.pl”)

Informationer om byer,
kommuner, det kommunale
selvstyres organer,
ikke-statslige organisationer m.v.

BMB Promotions

Oplysninger om kommuner, powiat’er og amter samt kommunale investeringstilbud m.v.

Portal samorzadowy “Gmina.pl”
(Kommuneportalen “Kommune.pl”)

Kommunekort over Polen,
links til kommunale institutioner,
statslige institutioner og centrale
styrelser m.v.

Andre Myndigheder og Institutioner

STATENS ARKIVER
Archiwa Panstwowe w Polsce

HØJESTERET
Sad Najwyzszy

FORFATNINGSRETTEN
Trybunal Konstytucyjny

RIGSPOLITIET
Komenda Glówna Policji

KONTORET FOR OFFENTLIG
SIKKERHED
Biuro Bezpieczenstwa
Publicznego

KONTORET FOR OFFENTLIGE
INDKØB
Urzad Zamówien Publicznych

AGENTURET FOR
OMSTRUKTURERING OG
MODERNISERING AF LANDBRUGET
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

AGENTURET FOR
TEKNIK OG TEKNOLOGI
Agencja Techniki i Technologii

STATENS MILJØINSPEKTORAT
Panstwowa Inspekcja Ochrony
Srodowiska

STATENS INSTITUT FOR
HYGIEJNE
Panstwowy Zaklad Higieny

CENTRALINSPEKTORATET FOR
DEN CIVILE LUFTFART
Glówny Inspektorat Lotnictwa
Cywilnego

KONTORET UNDER KOMITÉEN
FOR EUROPÆISK INTEGRATION
Urzad Komitetu Integracji
Europejskiej

DET CENTRALE
STATISTISKE DEPARTEMENT
Glówny Urzad Statystyczny

STYRELSEN FOR BOLIGVÆSEN
OG BYUDVIKLING
Urzad Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast

KONTORET FOR TEKNISK
INSPEKTION
Urzad Dozoru Technicznego

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN
Urzad Ochrony Konkurencji i
Konsumentów

PATENTDIREKTORATET
Urzad Patentowy

STATENS ATOMAGENTUR
Panstwowa Agencja Atomistyki

DET NATIONALE RÅD FOR
RADIOFONI OG FJERNSYN
Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji

DEN HØJESTE
KONTROLINSTANS
Najwyzsza Izba Kontroli

DET POLSKE AGENTUR FOR UDENLANDSKE INVESTERINGER
Polska Agencja Inwestycji
Zagranicznych

TOLDSTYRELSEN
Sluzba Celna

CENTRALSTYRELSEN
FOR GEODÆSI OG
KARTOGRAFI
Glówny Urzad Geodezji i
Kartografii

CENTRALSTYRELSEN FOR
TILSYN MED BYGGERI
Glówny Urzad Nadzoru
Budowlanego

DEN NATIONALE ARBEJDSFORMIDLING
Krajowy Urzad Pracy

STATENS TILSYN MED
FORSIKRINGSVÆSEN
Panstwowy Urzad Nadzoru
Ubezpieczen

STYRELSEN FOR FYSISK
KULTUR OG SPORT
Urzad Kultury Fizycznej
i Sportu

STYRELSEN FOR STATENS
FORSVAR
Urzad Ochrony Panstwa

ENERGISTYRELSEN
Urzad Regulacji Energetyki

TJENESTEMANDS-
STYRELSEN
Urzad Sluzby Cywilnej

CENTRALSTYRELSEN FOR
MINEDRIFT
Wyzszy Urzad Górniczy

AGENTURET FOR
PRIVATISERING
Agencja Prywatyzacji

LANDBRUGSMARKEDS-
STYRELSEN
Agencja Rynku Rolnego

AGENTURET FOR STATENS
LANDEJENDOMME
Agencja Wlasnosci Rolnej
Skarbu Panstwa

DET POLSKE PRESSEAGENTUR
Polska Agencja Prasowa

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software