Namysłów


Namysłów. Kraków-porten med porttårnet (set udenfor bymuren)

Afstande i km

Bierutów
15 km nv,
Twardogóra
58 km nv,
Byczyna
41 km nø,
Wołczyn
25 km sø,
Jelcz-Laskowice
35 km sv,
Syców
28 km n, 33 km sv, 82 km sv, 34 km nø, 38 km sø, 40 km sv, 30 km nv, 60 km sø, 54 km sø, 66 km nv, 62 km nv, 81 km nø, 48 km nø, 63 km v

Indbyggertal

16.358 (2007)

Beliggenhed og historie

Byen Namysłów ligger i den nordlige del af Opole amt, Schlesien, nord for Opole og øst for Wrocław.
Der er gode vejforbindelser til Brzeg, Oława, Oleśnica, Syców, Kępno og Kluczbork. Den nærmeste lufthavn er ved Wrocław i en afstand af 75 km.

En bebyggelse på dette sted er kendt siden det 11.årh. I 1249 fik byen købstadrettigheder, tildelt af fyrste Henryk III af Wrocław, til hvis fyrstendømme byen hørte indtil 1294. I 1285 blev der grundlagt et franciskanerkloster i Namysłów. I få år i begyndelsen af det 14.årh. var byen hovedstad i et selvstændigt fyrstendømme. I 1321 gav fyrste Konrad I af Oleśnica byen privilegium på brygning af øl. Mellem 1342 og 1348 var byen pantsat til den polske konge, Kazimierz den Store. I forbindelse med en fredsslutning i 1348 mellem Polen og Tjekkiet kom byen under Tjekkiet med status som kongelig fristad. Den tjekkiske konge, Karel IV, tog i 1350 initiativet til bygning af en bymur omkring Namysłów. Opførelsen af en grundmuret forsvarsborg blev påbegyndt i 1360; tidligere fandtes en borgbygning i træ. Namysłów blev belejret, men ikke indtaget af hussiterne. Tre store brande ødelagde byen i 1377, 1466 og 1483. Zikmund Lucemburský, søn af Karel IV, gav i 1431 byen ret til at slå mønt, nemlig sølvdenarer.
I det 15.årh. voksede byens betydning som handelscenter; iøvrigt var indbyggerne fortrinsvis beskæftiget som håndværkere, især ved klædefremstilling. I 1526 kom byen under Habsburgerne. Under 30-årskrigen blev Namysłów belejret og indtaget af svenskerne. Indtil det 17.årh. spillede byen en rolle som grænsefæstning. I 1703 solgte kejser Leopold I Habsburg borgen til malteserordenen; der befandt sig således i byen en kommandørresidens under ordenen indtil dennes sækularisering i 1810. Preussen overtog magten i byen og området i året 1741.
Under den fransk-preussiske krig i 1806-07 var Namysłów i længere tid besat af franske styrker. Byens befæstninger blev nedbrudt i 1868 og i stedet anlagde man grønne områder. I 1868 kom der jernbaneforbindelse til Wrocław og Kluczbork og i 1899 til Opole.
Under 2.verdenskrig blev der i Namysłów oprettet en underlejr under koncentrationslejren i Rogoźnica (Gross-Rosen) samt tre arbejdslejre. I januar 1945 trængte sovjetiske styrker ind i byen, og den lokale administration blev fra april 1945 overladt til polske myndigheder. Umiddelbart efter krigsafslutningen blev ca. 6.500 tyskere fra byen og distriktet forflyttet til Tyskland, mens nye, polske, tilflyttere kom til distriktet fra områder i den østlige del af den polske republik.


Torvet i Namysłów set fra det sydvestlige hjørne. Til højre ses rådhuset med tilbygningerne omkring tårnet, til venstre husene langs nordsiden af torvet og bag dem ses Sankt Peter og Pauls Kirke

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Bymuren
Bygningen af byens befæstning skete efter påbud fra den tjekkiske konge, Karel IV, og blev igangsat i 1350. Bymurens fundament var af marksten, resten af gotiske mursten med anvendelse af overbrændte mursten op til 8 meters højde, derover var der murtakker i 2 meters højde. Murtykkelsen var ca. 2,2 m på østsiden og lidt mindre på nord- og sydsiden. Af den oprindelige bymur, der var forstærket med 45 murtårne og porttårne er der i dag bevaret væsentlige dele samt Kraków-porttårnet og betydelige dele af fire halvrunde og ti firkantede murtårne. Mod vest blev bymuren sammenbygget med borgens befæstning. Der blev bygget 2 adgangsporte: fra øst Den Polske Port (eller Kluczbork-porten, senere Kraków-porten) og fra vest Den Tyske Port (eller Brzeg- eller Wrocław-porten). Denne sidste port blev nedrevet i 2.halvdel af det 19.årh. Det stadig bevarede Kraków-porttårn har kvadratisk grundplan og er i 6 etager. Bymuren blev forstærket i tidens løb, således blev der i den nordlige og sydlige del bygget halvrunde tårne samt to hjørnetårne, kaldet Bagertårnet og Smedetårnet; tårnet ved Kraków-porten blev forhøjet. For at forbedre muligheden for forsvar, blev der i 1421 gravet en dyb grøft nær bymuren. I det 15.årh. opførtes som en udbygning af muren nogle mindre bastioner, hvorfra man kunne beskyde fjenden fra siden. I midten af det 16.årh. udbyggedes befæstningen yderligere med et helt system af jordbastioner.


Namysłów. Afsnit af bymuren

Borgen
I 1360 begyndte man at bygge den nuværende, grundmurede borg på stedet for den tidligere træbyggede borg (omtalt 1312). Oprindeligt havde borgen en uregelmæssig, oval grundplan, bestemt af de gamle befæstninger af jord og træ. Arealet var ca. 1500 m2. Borgen blev opført i mursten (de nedre partier dog af marksten), og den var omgivet af en voldgrav. Der var tre fløje, der var sammenbygget med forsvarsmuren. Den ældste del af borgen er den nordlige fløj. Denne centrale fløj var i to etager og havde tre hovedrum. De øvrige to fløje blev bygget væsentligt senere, vestfløjen efter 1533 og sydfløjen i 1771. I 1534 blev en portbygning tilbygget.
I 1533 blev borgen overtaget af byrådet i Wroclaw. I det 17. og 18.årh. gennemførtes flere renoveringsarbejder, bl.a. efter en brand i 1658 og ødelæggelserne forårsaget af den preussiske hær i 1741. I det 19.årh. foretoges en større ombygning. Borgen havde flere ejere i tidens løb. Således tilhørte den Malteserordenen mellem 1703 og 1810 (se også ovenfor under afsnittet om byens historie). Efter derpå at have været statsejendom en kort tid kom bygningerne på private hænder, og i 1895 blev de købt af den tyske ølbrygger August Haselbach, der siden 1862 ejede det lokale bryggeri, der stammede fra 1536. Borgen tilhører stadig bryggeriet.
I borggården ses en smukt dekoreret brønd fra omkring år 1600. Desuden bemærkes det gotiske indgangsparti på hovedbygningen, der er formet som et fremspringende murparti i to etager.

Den tidligere franciskanerkirke
Kirken blev opført ved slutningen af det 13.årh. og senere ombygget i barokperioden. Efter sækulariseringen i 1810 blev kirkebygningen brugt som magasin for bryggeriet. Det er en treskibet halkirke; koret er betydeligt forlænget og har en flersidet afslutning. Af klosterbygningerne er kun en del af vestfløjen bevaret.


Namysłów. Den tidligere franciskanerkirke, set fra øst

Sankt Peter og Pauls Kirke (Kościół Św. Piotra i Pawła)
Denne kirke, der er byens sognekirke, nævnes i dokumenterne fra år 1278. I sin nuværende skikkelse er den dog opført efter år 1400. I slutningen af 1400-tallet blev kirken genopbygget efter en brand. Det er nu en treskibet halkirke, bygget af mursten. Sideskibene går parallelt med koret og helheden har en flersidet afslutning mod øst. Det imponerende tårn med kvadratisk grundplan er placeret mod vest. Tårnet er med båndfriser opdelt i fire etager. Kirkebygningen støttes udvendigt af stræbepiller. Indvendigt er slutstenene i sideskibene dekoreret med de motiver, der også optræder i hovedskibet: Kristi hoved, den tjekkiske løve, stjerner og rosetter. Til de mest værdifulde kunstværker i kirken hører det store trækors med Kristus-figuren fra år 1500.


Namysłów. Sognekirken Sankt Peter og Pauls Kirke, set fra syd

Rådhuset
Bygningen blev oprindeligt opført i gotisk stil i det 14.årh. I det 16., 18. og 19.årh. skete en udbygning og fornyelse; fra syd, vest og nord blev der tilføjet bygningsdele, der omgiver tårnet. Murene er af teglsten. Rådhustårnet har kvadratisk grundplan; den øverste del er dog ottekantet. Tårnets nederste del stammer fra 1381-89, mens den øverste del er tilbygget efter en brand i 1483. Tårnet krones med en hjelm fra 1695, i sen renæssancestil. I bygningen findes sale, der er dækket med tredelte hvælvinger.


Namysłów. Rådhuset på torvet, set fra nordøst; den gamle rådhusbygning ses til venstre for tårnet

Kraków-porten
Byens østlige byport og porttårnet, der stammer fra det 14.årh., er bevaret. Porten kaldtes tidligere Den Polske Port (eller Kluczbork-porten), senere Kraków-porten. Porttårnet har kvadratisk grundplan og er i 6 etager med en højde på 26 m. I 2006 foretoges renoveringer og rekonstruktioner m.h.t. faldgitteret, tårnhjelmen og den træbyggede vægtergang.


Namysłów. Kraków-porten med porttårnet og vægtergangen (set indenfor bymuren) (Se også foto øverst på siden)

Gamle huse på torvet
På nordsiden af torvet findes en række gamle huse; de fleste er fra det 16.årh., et enkelt dog fra det 17.årh.


Namysłów. Gamle huse på nordsiden af torvet. I baggrunden ses Sankt Peter og Pauls Kirke

Bryggeriet Namysłów (Browar Namysłów)
Bryggeriet er et af de ældste i Europa. I 1321 gav fyrste Konrad I af Oleśnica byen Namysłów et privilegium på brygning af øl. Det ved man fra et dokument fra den tid, hvor der også omtales en malteri- og bryggerivirksomhed i byen. Ifølge sagnet drak allerede den polske konge Kazimierz den Store det lokale øl, mens han opholdt sig på borgen – der iøvrigt i dag ligger på bryggeriets område. I dag forener bryggeriet moderne teknologi med traditionelle metoder; således sker gæringen fortsat i åbne gæringskar. Det første egentlige bryggeri blev oprettet i 1536 – på borgen.
Det nuværende bryggeri er grundlagt af den tyske brygger, August Haselbach, der i 1862 bosatte sig i byen. Han købte det bryggeri, der tidligere var ejet af Malteserordenen, og udbyggede det til en moderne virksomhed. I 1895 købte Haselbach også borgen. Haselbach-familien var ejere af virksomheden indtil 1944. Under sit tyske navn: Brauerei Haselbach, blev bryggeriet kendt i vide kredse, og det blev et forbillede for andre bryggerier, ejet af den samme familie, i hele Tyskland.
Efter 2.verdenskrig, hvor området blev polsk igen, overgik bryggeriet til statseje. I 1945 oprettedes bryggerivirksomheden Namysłowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze (Bryggeri- og Malterivirksomheden i Namysłów), der i 1970 blev indlemmet i Bryggeri- og Malterivirksomheden i Opole. I 1991 blev bryggeriet i Namysłów selvstændigt, idet man grundlagde selskabet Browar Namysłów Sp. z o.o. I 1998 blev familien Gostomski den største andelshaver i firmaet. Den til familien tilknyttede, amerikanske kapitalgruppe, Chicago Poland Investment Group, købte i 1999 alle andele og begyndte en aktiv modernisering af virksomheden, for at denne kunne opnå en større markedsandel. Bryggeriet samarbejder nu med tapperiet JAKO.
I dag udnytter bryggeriet 2 af de 3 fløje på borgen. Bryggeriets hovedbygninger ligger som nabo til borgen, umiddelbart syd og sydvest for denne. Der er 200 ansatte i virksomheden, der producerer ca. 1 million hektoliter øl om året. Bryggeriets produkter (der p.t. – 2010 – omfatter 5 øltyper) sælges ikke kun i Polen, men eksporteres også til flere andre lande, herunder USA, Australien og Danmark.
I sommersæsonen (fra maj til august) organiserer bryggeriet en række udendørs udstillinger i flere byer i Opole-regionen og Nedre Schlesien, hvis tema er bryggeriets og borgens historie samt selve ølproduktionens forløb.

Turistruter i Namysłów
Der findes fem beskrevne ruter for turister, som man kan følge for at opleve de vigtigste seværdigheder i byen. Ruterne kan følges enten til fods, på cykel eller i bil. Den første af disse ruter kaldes “ringruten”, idet den følger bymuren omkring den gamle by.

Omegnen

Gennem distriktet løber floden Widawa; ved bredderne af dette rene vandløb findes både bævere og oddere.
En anden flod er Stobrawa, der gennemskærer Landskabsparken Stobrawa. Både skovområderne og det åbne land frembyder udmærkede jagtdistrikter. Kost og logi tilbydes bl.a. af flere centre for agroturisme (bondegårdsferie).

Ved landsbyen Michalice nordøst for Namysłów er der i forbindelse med Widawa-floden skabt et vandreservoir med en længde på 3 km og et areal på 100 ha, hvor man kan dyrke vandsport.
I området er der mulighed for lystfiskeri, jagt og dyrkning af ridesport.

Mange udenlandske virksomheder har filialer i Namysłów-distriktet, således fra bl.a. USA, Tyskland, Frankrig og Danmark.


Namysłów. Sankt Peter og Pauls Kirke, set fra øst

Indkvartering

Booking.com
Namysłów – gmina z charakterem (polsk, engelsk, tysk, tjekkisk, ungarsk, rumænsk). Her også praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Namysłów – gmina z charakterem (polsk, engelsk, tysk, tjekkisk, ungarsk, rumænsk)

Kort
Namysłów
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software